Kurt Jensen A/S - salgs og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Kurt Jensen Maskinfabrik A/S (herefter KJM), medmindre andet er aftalt skriftligt.

2. Tilbud og ordreindgåelse
2.1 Tilbud afgivet af KJM er gældende 14 dage fra tilbudsdato. Bindende ordrer er først indgået, når KJM´s skriftlige ordrebekræftelse er afgivet. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem tilbud og accept af tilbud er KJM`s ordrebekræftelse gældende.

3. Levering
3.1 Levering sker ex works i henhold til gældende Incoterms. I tilfælde af, at KJM ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, udskydes leveringstiden. KJM skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.

3.2. Kan køber ikke afhente leverancen på det aftalte tidspunkt, sørger KJM for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.

3.3. I tilfælde af forsinkelse har KJM ikke ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, tab af fortjeneste samt følgeskader eller følge- omkostninger.

3.4. Forsendelsen foregår på købers regning og risiko.

3.5. KJM forbeholder sig retten til, at ændre leveringsdatoen, såfremt der kommer kunde ændringer under en opgave.

4. Pris og betaling
4.1. Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst af KJM i danske kroner ekskl. moms, emballage og andre offentlige afgifter. KJM forbeholder sig ret til regulering for ændring i offentlige afgifter, fragt, forsikring samt pris- og lønstigninger, herunder ændring i priser fra underleverandører og prisændringer på materialer. Ordre under 1.000,- kr excl. moms påskrives adm.omk. på 250,- kr pr. 01.04.2020, dog er bejdseordre undtaget.

4.2. På alle ordre faktureres et miljøgebyr. Dette beløb reguleres hvert år d. 1. januar.

4.3. KJM forbeholder sig retten til, at ændre prisen, såfremt der kommer kunde ændringer under en opgave.

4.4. Emballage i form af EUR-paller samt pallerammer leveret af KJM krediteres køber minus 20 %, når de er returneret frit til KJM’s adresse i brugbar og ikke beskadiget stand.

4.5. Betalingsbetingelserne er 14 dage efter fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling tillægges rente 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

4.6.  Bejdseordre minimumsfaktureres altid med kr. 550,- pr. 01.01.2019. Dette beløb reguleres hvert år d. 1. januar.

5. Ejendomsret
5.1. KJM`s leverance forbliver KJM´s ejendom, indtil fuld betaling er erlagt.

6. Ansvar for mangler
6.1. Køber har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er mulig og senest 8 dage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 14 dage efter leverancens modtagelse for at kunne komme i betragtning.

6.2. Under alle omstændigheder omfatter KJM`s ansvar alene mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, og som skal være konstateret og meddelt skriftligt senest 1 år fra den dag, leverancen blev stillet til købers disposition.

6.3. I tilfælde af fejl eller mangler er KJM berettiget til at afhjælpe disse ved efter KJM`s valg at foretage reparation eller udskiftning.  Der må ikke påbegyndes udbedring af fejl eller mangler fra købers side uden skriftlig accept fra KJM. Eventuelle fejl og mangler berettiger ikke køber til afslag i prisen eller ophævelse af aftalen.

6.4. Anerkender KJM, at der foreligger en fejl eller mangel, skal køber returnere det mangelfulde til KJM efter forudgående aftale.

6.5. Udover ovenstående bærer KJM intet ansvar for mangler. Dette gælder således ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tab af fortjeneste samt følgeskader eller følgeomkostninger.

7. Produktansvar
7.1. KJM er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet på fast ejendom eller løsøre. KJM er heller ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab eller tab af fortjeneste. Såfremt tredjemand fremsætter krav overfor sælger for så vidt angår leverancen, skal køber holde KJM skadesløs.

7.2. KJM er alene ansvarlig for personskade iht. dansk rets almindelige regler om produktansvar.

7.3. Det påhviler køber omhyggeligt at sikre sig, at de af sælger udleverede sikkerhedsforskrifter og vejledninger følges, og at der i øvrigt advares mod produkternes eventuelle farlige egenskaber, i det omfang produkterne indgår som en del af købers samlede leverance.

8. Ansvar for fremmed gods hos KJM
8.1. Det påhviler indehaveren af løsøre/produkter at holde disse forsikret, når løsøret/produkterne opholder sig hos KJM.

8.2. Såfremt medarbejdere hos KJM er behjælpelige ved på- eller aflastning af emner på virksomhedens lokation, påtages intet ansvar for skader eller tab i forbindelse hermed.

9. Lovvalg og værneting
9.1. Enhver tvist, der måtte opstå imellem KJM og køber, skal afgøres i henhold til dansk ret og ved Retten i Odense som værneting.

partnerhouse.dk